Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Bölümünün amacı; endüstriyel tüm sektörlerde çalışabilecek, bu alanda uluslararası düzeyde yarışabilecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip, tüm endüstri alanlarında en verimli üretim tekniklerini uygulayabilen, doğru karar verme yöntemlerini uygulayabilen ve bu yöntemlerin geliştirilmesi için gerekli donanıma sahip yaratıcı mühendisler yetiştirmektir

Bu bölümde öğrenimini tamamlayan endüstri mühendisleri, Türkiye’deki diğer üniversitelerin Endüstri Mühendisliği bölümlerinde sağlanan yetkinliklerin tamamına sahip olmalarının yanı sıra başta, denizcilik sektörü ve bu sektörün temel taşlarından biri olan gemi inşa endüstrisiyle ilgili ek bilgilerle de donanmış olacaklardır.

Hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde istenen bilgi ve beceriye sahip olacak şekilde proje odaklı yetişmesi hedeflenen öğrencilerimiz ayrıca donanacakları sosyal ve kültürel birikimlerini de kullanarak farklılık yaratma imkânlarını bulacaklardır.

PROGRAM 

Eğitim planı, öğrencilerimizin; mühendisliğin çeşitli bilim dallarının geniş kapsamlı temel kavramlarını anlayabilmesini, çözümlemelerde bilgisayarı etkin düzeyde kullanabilecek beceriyle donanmasını ve farklı meslek grupları ile ekip olarak çalışabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.  Yazılı ve sözlü iletişimde etkin olma, hızlı ve etkin karar verme gücüne sahip olma, takım çalışmasına yatkınlık, eğitim programımızın önemli çıktılarıdır.

Bölüm akademik programı genel anlamda, ilgili diğer temel mühendislik disiplinleri yanında Yöneylem Araştırması, Ergonomi, İş Etüdü, Olasılık, İstatistik, Çok Ölçütlü Karar Verme, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kalite ve benzeri dersleri içermektedir.

Endüstri Mühendisliği Lisans programı, Mühendislik Fakültemiz ilkelerine uygun olarak,  öğrencilere

 hayat boyu gerekli sosyal kavramları ve her türlü mesleki üretim ve çalışma becerisini kazandırmayı,

 takım çalışması, yazılı sözlü iletişim, bilgileri bütünleştirip problem çözme ve karar verme ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlayacak güçlü bir eğitim temeli vermeyi,

 modern kuramsal ve kavramsal gelişmeye ek olarak randımanlı ve yaratıcı çalışma yapabilecek beceriler kazandırmayı,

 çalışmalarında bilgisayardan etkin şekilde yaralanabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı,

 yazılı/sözlü sunum becerileri ve modern mühendislik ve üretim araçlarını kullanma yeteneğini kazandırmayı ve

 Mezunları akademik hayata, lisans-üstü çalışmaya ve araştırmaya özendirmek ve teşvik etmeyi,

hedefleyen çağdaş bir mühendislik eğitimi programıdır.

Özetle Endüstri Mühendisliği Bölümü programı, öğrencilerimize iyi düzeyde bir yabancı dil, üst düzeyde temel mühendislik bilgisi, becerisi ve deneyimi, derslerde verilecek projeler yardımıyla endüstri ile yakın işbirliği ve sektördeki projelere katılım, ERASMUS imkânları ve stajlarla birinci sınıftan itibaren öğrenci odaklı ve proje temelinde geliştirilmiştir.

Kısaca; “Tüm endüstri ortamları dershanelerimizdir”.